MySQL Innovation Day Tokyo 2023 - Keynote: State of the Dolphin

「MySQL Innovation Day Tokyo 2023」での「Keynote: State of the Dolphin」セッションでの講演資料です。

2023年7月にリリースされたMySQL 8.1 Innovation ReleaseやMySQL HeatWave Lakehouse, MySQLの新しいリリースモデルをご紹介しています。